Ständiga förbättringar

Här har vi kopplat REMMs 10-stegsmetod till PGSA (planera, gör, studera och agera). De tio stegen är ständigt återkommande, precis som arbetet i andra ledningssystem, vilket till exempel gör det enkelt att förena metoden med befintligt miljöledningssystem.

Planera
Arbetsplatsens utgångsläge, förankring av ambitionerna och arbetsgruppens sammansättning behöver ses över minst vart tredje år, gärna oftare. Insatserna för en ökad andel digitala möten koordineras och integreras med annan verksamhetsplanering, gärna på årsbasis. Aktuella mål, för såväl direkt som indirekt påverkan för en ökad användning av digitala möten och minskat resande, ska alltid finns med. Samtidigt måste tekniska förutsättningar säkerställas och kommunikationsbehov identifieras. 

Gör
Utifrån planeringen är det dags att börja handla. Ansvariga i linjen ska utses, utrustning ska väljas/kompletteras och installeras, styrmedel och instruktioner ska tas fram, medarbetare och ansvariga ska informeras och eventuellt utbildas.

Studera
Uppföljningen är viktig. Har förutsättningarna för förändringsarbetet varit tillräckliga? Vad fungerar mer eller mindre bra, vad behöver vidareutvecklas eller kompletteras. En god avvikelsehantering är att rekommendera.

Agera
Resultatet från uppföljningen ligger till grund för lärdomar och förbättringsarbete. Uppföljningen vävs också in i planeringen framåt, tillsammans med en ny översyn av arbetsplatsens utgångsläge, förankring av ambitionerna och arbetsgruppens sammansättning. Så börjar arbetet om, för att fortsätta driva på omställningen för en ökad andel digitala möten och mindre resande.

 

Ladda ner PGSA-cirkel (PDF)