29 maj, 2019Internationellt

Virtual meetings and climate-smart collaboration in the Nordic region

(Svensk version nedan)

Virtual meetings and climate-smart collaboration in the Nordic region

The Nordic Council of Ministers has commissioned the Swedish Energy Agency, the Swedish Transport Administration and the project REMM (Virtual Meetings in Public Agencies) to exchange knowledge on virtual meetings and climate-smart digital collaboration in and between the Nordic countries.

The initiative is part of a three-year project called “Sustainable Nordic cities with focus on climate smart mobility” with the aim of sharing knowledge by collecting experiences from at least three Nordic countries. The overall project is primarily looking at transport-efficiency, but in our case the focus is on preventing the need for transport through digital accessibility. Based of the experiences of the Swedish Transport Administration and the REMM project, virtual meetings can be used as an efficient and cost-effective measure towards more climate smart accessibility and mobility, and hence, an area of which knowledge should be shared.

The project includes literature studies, interviews, a workshop and a report with recommendations. The work is ongoing in 2019 and will be ready before the end of the year.

More information about the Nordic Council of Ministers’ project Sustainable cities with a focus on climate-smart mobility can be found here.

Contact person for virtual meetings is Peter Arnfalk: peter.arnfalk@remm.se

 

Swedish version:

Digitala möten och klimatsmart digital samverkan i Norden

Nordiska ministerrådet har gett Energimyndigheten, Trafikverket och REMM i uppdrag att öka kunskapsutbytet om digitala möten och klimatsmart digital samverkan i och mellan de nordiska länderna.

Initiativet ingår i ett treårigt projekt som kallas “Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet och digital tillgänglighet”. Projektet syftar till att främja kunskapsutbyte genom att samla in erfarenheter från minst tre nordiska länder. Transporteffektivitet är huvudsyftet, men i vårt fall tittar vi främst på hur behovet av transporter kan minska genom att öka andelen digital samverkan. Trafikverket och REMM-projektets erfarenheter visar att förbättrad digital tillgänglighet är ett effektivt sätt att minska negativ klimatpåverkan från transporter, och därför är ett område inom vilket kunskapsutbyte bör ske.

Projektet innefattar litteraturstudier, intervjuer, en workshop och en rapport med rekommendationer. Arbetet pågår under år 2019 och ska vara klart innan årets slut.

Mer information om det Nordiska Ministerrådets projekt Hållbara städer med fokus på klimatsmart mobilitet hittar ni här.

Kontaktperson när det gäller digitala möten är Peter Arnfalk: peter.arnfalk@remm.se

 

Photo: Søren Sigfusson/norden.org

Alla nyheter