Sjunet

Sjunet är vård och omsorgens egna kommunikationsnät och är inte kopplat till Internet. Det är ett nationellt, säkerhetsklassat, brandväggs-säkrat, och krypterat nätverk.

Sjunet har mycket hög tillgänglighet och används av över 100 olika regionala och nationella tjänster, bl.a. e-recept, överföring av patientjournaler, och röntgenbilder. Sjunet används även flitigt för videokonferenser.

Nätverket drivs av Inera: en icke-kommersiell organisation som ägs av alla landsting och regioner.

SGSI

SGSI, Swedish Government Secure Intranet, är ett skyddat myndighetsnätverk som används för utbyte av t.ex. känslig information mellan svenska myndigheter och mellan svenska myndigheter och andra myndigheter inom EU. Nätverket har hög tillgänglighet och driftsäkerhet. Skyddad videokonferens är ett av användningsområdena inom SGSI, vilket används bl.a. av Domstolsverket och Kriminalvården.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att driva, förvalta och utveckla SGSI.

SIP

SIP står för Session Initiation Protocol och är ett sätt att skapa och avsluta sessioner för olika sorters medieströmmar över ett IP-nätverk, till exempel Internet. Det används exempelvis till IP-telefoni, chat och överföring av videoströmmar. SIP har tagit VoIP-världen med storm. Protokollet påminner om HTTP-protokollet, det är textbaserat och mycket öppet och flexibelt. Det har därför i stor utsträckning ersatt H323 standarden. En SIP-videoadress kan se ut så här: kalle.kula@lvn.se.

Resfria möten

Termen resfria möten (på engelska Virtual Meetings) är en samlingsterm för telefonmöten, webbmöten och videomöten. Gemensamt för dessa mötesformer är att de sker på distans, i realtid och med teknikens hjälp (telefonmöten räknas hit då de har minst tre deltagare). De är också en typ av möten som kan ersätta en resa (men inte som nödvändigtvis behöver göra det). Kan också kallas digitala möten.

POTS

Plain Old Telephone Service, POTS, är ett populärnamn för vanliga telefonlinor. Begreppet används för att beskriva de analoga tjänster som historiskt sett har dominerat i det allmänna telenätet, t.ex. uppringning, telefonsamtal, telefax och modemtrafik.

Polycom

Polycom är en av världen största tillverkare av videokonferensutrustning och konferenstelefoner. Erbjuder även en dator-baserad videotjänst; Polycom CMA Desktop, motsvarande Ciscos Jabber Video.

Online Collaboration

Helt enkelt ”samarbete på nätet”. Det här är ett samlingsnamn för olika mötestjänster som finns tillgängliga via Internet och syftar till att få två eller fler personer att samarbeta kring ett ämne. Oftast syftar det till samarbete som sker i realtid, men kan även innefatta projekt som spänner över lång tid.

Movi

Tidgare Tandbergs datorbaserade videotjänst, numera Cisco Jabber Video.

Moln(et)

Ett stort antal ihoplänkade servrar som kan stå var för sig eller ihop. Ett moln av servrar kan lagra enorma mängder data och sköta/hosta ett stort antal applikationer via Internet. End-usern vet dock inte eller bryr sin inte om var exakt datan finns. ”Cloud computing” används som övergripande term för distanslagring samt hyra av applikationer.