19 april, 2021REMM

Miljöledning i staten pandemiåret 2020

Naturvårdsverkets rapport om Miljöledning i staten 2020 visade att påverkan av covid-19-pandemin var betydande. Resandet minskade radikalt och de digitala mötena har ökade flerfaldigt, på ett sätt som många inte trodde var möjligt. Undersökningar gjorda före pandemin visade att 45 procent av de tillfrågade tjänsteresenärerna inte trodde att någon av deras tjänsteresor kunde ersättas med digitala möten. Men under pandemin visade det sig att 90 procent kunde hantera alla eller de flesta av sina ärenden genom digitala möten och endast tre procent angav att de fick ställa in alla eller nästan alla möten.

Länsstyrelsen i Jämtland beskriver förändring så här: ”Vi har gjort ett utvecklingssprång kring nya arbetssätt och i användande av digital teknik för möten. Ett språng som annars tagit många år att ta.”

Försvarshögskolan anger att ”Coronapandemin har inneburit att högskolan tagit ett stort teknikkliv framåt (som annars troligtvis hade tagit flera år) genom att ställa om investeringsmedel.”

Kommentarer från REMM:

  • Utvecklingen av antal digitala möten de senaste fem åren i olika myndighetskategorier visar att REMM-myndigheterna ökar sin användning mer än övriga myndigheter. Vi tolkar detta som att de har varit mer förberedda på att kunna tackla pandemin genom en bättre beredskap för möten och samverkan – eller en ”mötes-backup”.
  • Universitet och högskolor har haft den mest dramatiska ökningen av digital mötesanvändning, dels för att så gott som all undervisning har fått skötas digitalt och dels för att all internationell forskningssamverkan digitaliserats.
  • Rutiner för mätning och rapportering när det gäller digitala möten har snabbt etablerats och förbättrats.
  • Även de myndigheter som tidigare inte hade ställt om till ett digitalt arbetssätt i någon högre grad tvingades göra det under 2020, vilket ledde till betydande utsläppsminskningar. Man förväntar sig att denna förändring åtminstone delvis kommer att fortsätta även efter pandemin.
  • Hos de ursprungliga REMM-myndigheterna från 2011 ser vi en mer än dubbelt så stor utsläppsminskning under ett år än under de föregående åtta åren. Vi kan konstatera att pandemin har, åtminstone temporärt, varit en mer effektivt förändringsagent än myndigheternas stegvisa förändringsarbete inom ramen för REMM.
  • Det blir intressant att se i vilken mån detta leder till förändrade resemönster efter pandemin. Man har nu sett att en förändring är möjlig och det är upp till myndigheterna att utforma en hållbar rese- och möteskultur framöver. Myndigheterna har snabbt ställt om till hemarbete för personalen och man har stöttat sin personal med IT-utrustning i hemmet och med instruktioner hur de ska kunna hålla digitala möten. Flera myndigheter utreder nu hur man ska kunna bibehålla de positiva effekterna av att jobba digitalt och på distans – hur man utformar arbetsplatsen i det nya normala så att man inte av gammal vana återgår till det arbetssätt som man hade före pandemin.

Naturvårdsverkets rapport finns här. Nedan finns grafer över koldioxidutsläpp per anställd och år respektive utvecklingen av antal digitala möten de senaste fem åren.

 

Utsläpp av koldioxid per anställd och år från myndigheternas tjänsteresor, redovisat för ursprungliga REMM-myndigheter (REMM 2011), tillkommande REMM-myndigheter 2016: exklusive universitet och högskolor (REMM 2016 myndigheter) samt universitet och högskolor (REMM 2016 U&H) samt myndigheter som inte deltar i REMM-samverkan (Övriga).

 

Utvecklingen av antal digitala möten de senaste fem åren redovisat för alla myndigheter (ALLA), ursprungliga REMM-myndigheter (REMM 2011), tillkommande REMM-myndigheter 2016: exklusive universitet och högskolor (REMM 2016 M) samt universitet och högskolor (REMM 2016 UoH) samt myndigheter som inte deltar i REMM-samverkan (Ej REMM).

Alla nyheter