Pådrivande för bättre digitala möten

Digitala möten, eller resfria möten, är en viktig del i det genomgripande digitaliseringsarbete som pågår i svenska myndigheter. 2011–2015 fick Trafikverket regeringens uppdrag att vara ett stöd för arbetet med digitala möten och har sedan dess drivit Resfria/digitala möten i myndigheter – REMM. Under perioden 2011–2015 skedde samordningen för 20 myndigheter och 2016 fick ytterligare drygt 60 myndigheter i uppdrag i sina regleringsbrev att arbeta enligt REMMs metod. I regleringsbreven för 2022 fick återigen ett stort antal myndigheter i uppdrag att arbeta för att minska miljö- och klimatpåverkan från tjänsteresandet och delta i samverkansarbetet REMM. 

Webbinarier, nätverk,
workshops, stödmaterial mm

Arbetet inom REMM drivs av en projektgrupp och i nätverksform med representanter från deltagande myndigheter. REMM har denna hemsida som stöd att sprida information och stödmaterial samt sidor på Facebook och Linkedin. REMM genomför regelbundet webbinarier om olika aktuella frågor som berör digitala möten. Även om REMM arbetar för bättre digitala möten är det ibland bra att träffas ”in real life” och REMM har också genomfört IRL-möten, med fokus på personliga möten och utbyte av erfarenheter.

Myndigheter som deltar i REMM

Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, ARN, Blekinge tekniska högskola,Bolagsverket, Brottsoffermyndigheten, Chalmers tekniska högskola, CSN, DIGG, E-hälsomyndigheten, Energimyndigheten, FBA, Folkhälsomyndigheten, FORMAS, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Försvarshögskolan, Försvarsmakten, Försäkringskassan, Gymnastik- och idrottshögskolan, Göteborgs universitet, Havs- och vattenmyndigheten, Högskola i Jönköping Stiftelse, Högskolan Dalarna, Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan i Väst, Högskolan Kristianstad, IVO, Jordbruksverket, Kammarkollegiet, Karlstads universitet, Karolinska institutet, Kemikalieinspektionen, Konstfack, Kriminalvården, Kungliga Biblioteket, Kungliga Konsthögskolan, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Kungliga Tekniska högskolan, Lantmäteriet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Livsmedelsverket, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Läkemedelsverket, Malmö universitet, Marie Cederschiöld högskola, MSB, Mälardalens universitet, Naturhistoriska riksmuseet, Naturvårdsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Post- och telestyrelsen, PRV, Regeringskansliet, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Rödakorshemmet, SCB, SGU, Sida, Sjöfartsverket, Skatteverket, Skogsstyrelsen, SMHI, Socialstyrelsen, Sophiahemmet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens fastighetsverk, Statens institutionsstyrelse, Statens maritima och transporthistoriska museer, Statens skolverk, Stockholms konstnärliga högskola, Stockholms universitet, Strålsäkerhetsmyndigheten, SVA, Svenska kraftnät, Sveriges lantbruksuniversitet, Södertörns högskola, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Tillväxtanalys, Tillväxtverket, Totalförsvarets forskningsinstitut, Trafikverket, Transportstyrelsen, Tullverket, Umeå universitet, Universitetskanslersämbetet (UKÄ), Uppsala universitet, Örebro universitet

Kontakt REMM-gruppen

Christer Strömberg, Trafikverket
Uppdragsledare REMM

Tfn: 010-123 62 48

christer.stromberg@trafikverket.se

Per Schillander, Trafikverket
Biträdande uppdragsledare REMM

Tfn: 010-123 59 85

per.schillander@trafikverket.se

 

Jennifer Lind, Trafikverket
Projektstöd REMM

Tfn: 010-125 40 48

jennifer.lind@trafikverket.se

 

Dr. Peter Arnfalk, Lunds universitet /
Arnfalk Consulting AB
Expertstöd REMM

Tfn: 070-522 21 33

peter.arnfalk@remm.se

 

Selene Samuelsson Hedlund, EcoBonum AB
Expertstöd REMM

Tfn: 0708-38 00 05

selene.samuelsson.hedlund@remm.se

Peter Björk, Trafikverket
Expertstöd REMM

Tfn: 0738-83 41 88

peter.bjork@trafikverket.se