Pådrivande för bättre digitala möten

Digitala möten, eller resfria möten, är en viktig del i det genomgripande digitaliseringsarbete som pågår i svenska myndigheter. 2011–2015 fick Trafikverket regeringens uppdrag att vara ett stöd för arbetet med digitala möten och har sedan dess drivit Resfria/digitala möten i myndigheter – REMM. REMM samordnar arbetet inom ett antal utvalda myndigheter. Under perioden 2011–2015 skedde samordningen för 20 myndigheter och 2016 fick ytterligare drygt 60 myndigheter i uppdrag i sina regleringsbrev att arbeta enligt REMMs metod. REMM drivs nu av Trafikverket i samverkan med DIGG.

Webbinarier, nätverk,
workshops, stödmaterial mm

Arbetet inom REMM drivs av en projektgrupp och i nätverksform med representanter från deltagande myndigheter. Som stöd för utbyte av erfarenheter och för att dela dokument och sprida information inom REMM finns en gemensam projektplats. REMM har också en hemsida med information och stödmaterial samt en Facebooksida. REMM genomför regelbundet webbinarier om olika aktuella frågor som berör digitala möten. Även om REMM arbetar för att öka andelen digitala möten, är det ibland bättre att träffas ”in real life” och REMM genomför också IRL-möten, med fokus på personliga möten och utbyte av erfarenheter.

Myndigheter som deltar i REMM

Myndigheterna som deltar i REMM från 2011 är:
Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, CSN, Energimyndigheten, Försäkringskassan, Jordbruksverket, Kammarkollegiet, Lantmäteriet, MSB, Naturvårdsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Post- och telestyrelsen, Regeringskansliet, Riksarkivet, Skatteverket, Tillväxtverket, Trafikverket, Transportstyrelsen och Tullverket.

Från 2016 och framåt deltar även följande myndigheter i REMM:
Arbetsmiljöverket, DIGG, FBA, Folkhälsomyndigheten, FORMAS, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Försvarsmakten, Havs- och vattenmyndigheten, IVO, Kemikalieinspektionen, Kriminalvården, Kungliga Biblioteket, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Naturhistoriska riksmuseet, PRV, Riksantikvarieämbetet, SCB, SGU, SIDA, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen, SMHI, Socialstyrelsen, Statens fastighetsverk, Statens institutionsstyrelse, Statens maritima museer, Strålsäkerhetsmyndigheten, SVA, Svenska kraftnät, Totalförsvarets forskningsinstitut, Blekinge tekniska högskola, Chalmers tekniska högskola, Försvarshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan i Skövde, Högskolan Kristianstad, Karlstads universitet, Karolinska institutet, Konstfack, Kungliga Konsthögskolan, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Kungliga Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Malmö universitet, Mälardalens högskola, Rödakorshemmet, Sophiahemmet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Stockholms konstnärliga högskola, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Södertörns högskola, Tillväxtanalys, Umeå universitet, Universitetskanslersämbetet (UKÄ), Uppsala universitet och Örebro universitet.

Kontakt REMM-gruppen

Ulf Pilerot, Trafikverket
Projektledare REMM

Tfn 010-123 75 42

ulf.pilerot@trafikverket.se

Dr. Peter Arnfalk, Lunds universitet /
Arnfalk Consulting AB
Expertstöd REMM

Tfn 070-522 21 33

peter.arnfalk@remm.se

Pontus Grönvall, Stormen kommunikation
Expertstöd REMM

Tfn 0340-67 30 02
Mobil 0705-67 37 47

pontus@stormen.nu

Per Schillander, Trafikverket
Biträdande projektledare REMM

Tfn 010-123 59 85

per.schillander@trafikverket.se

Selene Samuelsson Hedlund, EcoBonum AB
Expertstöd REMM

Tfn 0708-38 00 05

selene.samuelsson.hedlund@remm.se

Thonita Hellgren, Trafikverket
Projektstöd REMM

Tfn 010-123 35 68

 

 

Peter Björk, Trafikverket
Expertstöd REMM

Tfn 0738-83 41 88

peter.bjork@trafikverket.se