Rapportering och uppföljning

Att följa upp, utvärdera och redovisa sitt arbete med att öka andelen digitala möten är ett viktigt stöd för att säkerställa att potentiella vinster faktiskt realiseras.

Mötes- och resvanor

Mötes- och resvaneundersökning

REMM har utvecklat en enkel ”mötes- och resvaneundersökning” (MRVU), som finns som en webbaserad enkät. Ett exempel på enkäten finns här. Myndigheter har även möjlighet att lägga till extra frågor. Webblänken till enkäten skickas ut till alla medarbetare eller till ett representativt urval. Enkätsvaren sammanställs sedan automatiskt och returneras sedan både som en rapport (PDF) och som rådata (Excel). Myndigheter som vill göra en MRVU-enkät kan kontakta Peter Arnfalk i REMM-gruppen.

Miljöledningsförordningen

Rapportering till Naturvårdsverket

Myndigheternas resande och de klimatgaser som detta genererar inrapporteras årligen till regeringen och Naturvårdsverket inom ramen för den rapportering som styrs av Förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. REMM bistår här Naturvårdsverket med information och analys om den del som handlar om inrapportering av digitala möten. En kort presentation om mätning och rapportering av antal digitala möten och antal tjänsteresor till Naturvårdsverket hittar ni här. En PM med indikatorer för resfria/digitala möten finns här. Tips om hur man mäter antal digitala möten i Microsofts lösningar finns här. Mer information finns på Naturvårdsverkets hemsida.